Turvallisemman tilan periaatteet Suomen sarjakuvaseuran toiminnassa

Suomen sarjakuvaseuran tavoitteena on mahdollistaa kaikkien turvallinen ja yhdenvertainen osallistuminen seuran toimintaan. Jokainen toimintaan osallistuva taho ja yksittäinen henkilö voi Turvallisemman tilan periaatteita seuraamalla olla mukana rakentamassa ilmapiiriä, jossa kunnioitetaan, rohkaistaan ja kannustetaan toisia.

Suomen sarjakuvaseura ei hyväksy minkäänlaista syrjivää käytöstä kuten homo- ja transfobiaa, rasismia, seksismiä, ableismia, kehosryjintää, ikäsyrjintää tai sijaintiin, kieleen tai kansallisuuteen, tai muuhun henkilön ominaisuuteen perustuvaa syrjintää. Turvallisemmassa tilassa jokainen saa olla oma itsensä ilman pelkoa syrjinnästä, häirinnästä, ja fyysisestä tai verbaalisesta ahdistelusta.

Toiminnan ja tapahtumien suunnittelussa sovelletaan Turvallisemman tilan periaatteita ja toimintatapoja kehitetään jatkuvasti tietämyksen ja kokemuksen karttuessa.

Suuremmissa tapahtumissa, kuten Helsingin sarjakuvafestivaaleilla, on aina henkilö, jolle voi ilmoittaa häirinnästä, syrjinnästä tai muusta huonosta käytöksestä. Suomen sarjakuvaseura on nimennyt yhdyshenkilön, johon voi ottaa yhteyttä myös jälkikäteen. Mahdolliset häirintätapaukset pyritään selvittämään mahdollisuuksien mukaan.

Olemme sitoutuneet Syrjinnästä vapaa alue -kampanjaan.

Turvallisemman tilan periaatteita laadittaessa on käytetty esimerkkinä seuraavien toimijoiden käytössä olevia periaatteita: YK-liitto, THL, Y-festivaali, Kulttuuria kaikille, Väestöliitto, UrbanApa, ja Esitystaiteen seura.

Turvallisemman tilan periaatteet

Suomen sarjakuvaseura ry:llä ovat käytössä sekä yleiset, että sarjakuvafestivaaleilla ja pienemmissä tapahtumissa sovellettavat Turvallisemman tilan periaatteet, joita seura toivoo kaikkien toimintaansa osallistuvien noudattavan.

Jokaisen toiminnalla on vaikutus toisiin ihmisiin aikomuksista huolimatta. Jokainen on vastuussa omasta toiminnastaan, minkä lisäksi opimme ja kasvamme yhdessä.

● Kunnioita itseä ja toisia.
Kunnioitetaan henkilökohtaista fyysistä ja psyykkistä itsemääräämisoikeutta. Kysymme toisten rajoista kohteliaasti.
● Oletukset unholaan.
Ei tehdä oletuksia ulkonäköön tai toimintaan perustuen. Kunnioitetaan toisen kokemusta ja itsemäärittelyä.
● Emme tarvitse syrjintää.
Kaikenlainen ahdisteleva tai syrjivä käytös koetaan tarpeettomaksi.
● Anna toisille rauha.
Huomioidaan omaa käyttäytymistä ja tilan käyttöä. Ei häiritä ketään sanallisesti, koskemalla, tuijottamalla, tai kuvaamalla ilman lupaa.
● Anna tilaa ja luo turvallista ilmapiiriä.
Annetaan kaikille tilaa osallistua toimimiseen ja keskusteluun, puhua, tulla kuulluiksi ja tuoda esiin omia näkökulmiaan. Ilmaistaan eriävät mielipiteet rakentavalla ja rauhanomaisella tavalla.
● Kanna vastuu ja korjaa käytöstä.
Muutetaan käytöstä, jos toinen sitä pyytää tai muulla tavoin ilmaisee, että käytös ei ollut sopivaa. Pyydetään anteeksi. Annetaan tilaa myös muiden kasvulle ja oppimiselle.
● Tue toisia.
Puututaan häirintään mahdollisuuksien mukaan ja kysytään häirityksi tulleelta, haluaako hän apua tai tukea.

Turvallisemman tilan periaatteet tapahtumissa

● Kunnioita itseä ja toisia.
Kunnioitetaan henkilökohtaista fyysistä ja psyykkistä itsemääräämisoikeutta. Kysymme toisten rajoista kohteliaasti.
● Oletukset unholaan.
Ei tehdä oletuksia ulkonäköön tai toimintaan perustuen. Kunnioitetaan toisen kokemusta ja itsemäärittelyä.
● Kuvaa kohteliaasti.
Otettaessa valokuvia tai videoita varmistamme, että se sopii kaikille tallenteessa näkyville. Emme julkaise loukkaaviksi tulkittavia kuvia tai videoita toisista.
● Älä häiritse, syrji tai loukkaa toisia.
Huomioidaan omaa käyttäytymisestä ja tilan käyttöä. Ei esimerkiksi häiritä ketään sanallisesti, koskemalla tai tuijottamalla. Ei hyväksytä minkäänlaista ahdistelevaa tai syrjivää käytöstä.
● Luo turvallista ilmapiiriä.
Annetaan kaikille tilaa osallistua keskusteluun, puhua, tulla kuulluiksi ja tuoda esiin omia näkökulmiaan. Keskusteltaessa ilmaistaan eriävät mielipiteet rakentavalla ja rauhanomaisella tavalla ja käsitellään arkoja asioita sensitiivisesti ja kunnioittavasti.
● Pyydä anteeksi ja korjaa toimintaasi.
Muutetaan käytöstä, jos toinen sitä pyytää tai muulla tavoin ilmaisee, että käytös ei ollut sopivaa. Pyydetään anteeksi myös silloin kun ollaan loukattu tahattomasti. Annetaan tilaa myös muiden kasvulle ja oppimiselle.
● Puutu häirintään.
Puututaan häirintään mahdollisuuksien mukaan. Pyydetään häiritsijää lopettamaan ja osoitetaan tukea häirintää kokeneelle. Helsingin sarjakuvafestivaaleilla on nimettyjä, vaaleanpunaisin huomioliivien varustettuja henkilöitä, joille voi kertoa tapahtuneesta.
● Anna palautetta.
Suomen sarjakuvaseura ry ottaa vastaan palautetta kehittääkseen toimenpiteitä turvallisempien tilojen ja tapahtumien toteuttamiseksi.

Miten toimitaan kohdattaessa häirintää tai epäasiallista käytöstä

Suomen sarjakuvaseura pyrkii puuttumaan Turvallisemman tilan periaatteiden vastaiseen käytökseen ja tukemaan häirintää kokeneita sekä kehittämään keinojaan Turvallisemman tilan periaatteiden toteutumiseksi.

Suomen sarjakuvaseuran hallitus nimeää vuosittain henkilön johon ottaa yhteyttä sähköpostitse mikäli on kokenut tai todistanut häirintää ja antaa palautetta Turvallisemman tilan periaatteiden toteutumiseen liittyen. Seuran järjestämissä tapahtumissa on lisäksi erikseen valittu häirintäyhdyshenkilö, jolle voi ilmoittaa itselle tapahtuneesta tai todistetusta tilanteesta.
Mikäli todetaan että henkilön häiritsevä käytös on toistuvaa tai se voidaan määritellä erityisen loukkaavaksi, voi Suomen sarjakuvaseura hallitus asettaa hänelle porttikiellon seuran yksityistapahtumiin.

Suomen sarjakuvaseuran nimeämään yhdyshenkilöön voi ottaa yhteyttä sähköpostitse ja antaa palautetta koskien esimerkiksi epäiltyjä häirintätilanteita, tapahtumien tai tilaisuuksien järjestelyjä ja turvallisuutta. Voit jättää myös soittopyynnön. Kuvaile tilannetta. Miten? Milloin? Kenen taholta epäiltyä häirintää ilmeni? Miten toivoisit asian etenevän? Toivotko yhdyshenkilön ottavan sinuun yhteyttä mahdollisia jatkotoimenpiteitä varten? Annathan soittopyynnön yhteydessä puhelinnumerosi ja sopivan soittoajankohdan.

Kuvaaminen Suomen sarjakuvaseuran toiminnan yhteydessä

Suomen sarjakuvaseura ry. kehittää Turvallisemman tilan periaatteisiin ja Suomen lakiin nojaavaa ohjeistusta koskien kuvaamista sarjakuvaseuran toiminnan ja tapahtumien yhteydessä, yksityisissä osittain julkisissa, ja julkisissa tiloissa.
Suljetuissa tilaisuuksissa pyydämme luvan kaikilta joita kuvaamme tai muuten taltioimme. Muistutamme toimintaan osallistuvia olemaan kohteliaita kuvatessaan ja kannustamme kuvausluvan pyytämiseen.

Helsingin sarjakuvafestivaalit on julkinen tila, jossa yksittäisellä henkilöllä on oikeus kuvata myös toista henkilöä ilman erillistä lupaa, mutta häiritsevää kuvaamista on vältettävä. Ketään ei ole kohteliasta kuvata hänen ilmaistuaan ettei hän sitä tahdo, ja tällainen käytös tulkitaan häirinnäksi sekä Turvallisemman tilan periaatteiden rikkomiseksi. Häirinnäksi, ja pahimmillaan rikokseksi tulkittavaa on myös kuvan julkaisu, mikäli se voidaan tulkita, tai mikäli kuvassa oleva henkilö kokee kuvan sisällön, tai sen julkaisutavan loukkaavaksi.

Helsingin sarjakuvafestivaalien ja pienempien tapahtumien aikana tiloissa toimii Suomen sarjakuvaseuran palkkaamia kuvaajia, joita Suomen sarjakuvaseura on ohjeistanut kuvaamisen osalta. Helsingin sarjakuvafestivaaleilla otettua kuvamateriaalia käytetään festivaalien aikaiseen tiedotukseen, jälkikäteen julkaistavaan albumiin ja saatetaan myöhemmin käyttää seuran tiedotuksessa ja Sarjainfo-lehden kuvituksissa.

Ohjeistus festarien kuvaamiseen ja kuvien esittämiseen

Suomen sarjakuvaseura ry. pyytää kuvaajia noudattamaan Turvallisemman tilan periaatteita, ja kiinnittämään erityistä huomiota kuvattavien henkilöiden mukavuuteen kuvaustilanteessa.

Helsingin sarjakuvafestivaaleilla kuvataan seuraaviin tarkoituksiin: festaritunnelmaa kuvaavaan albumiin, festarian aikaiseen tiedotukseen, sekä Sarjainfo- lehden ja Suomen sarjakuvaseuran myöhempiä tarpeita varten.
Helsingin sarjakuvafestivaaleilla kuvataan esiintyjiä, yleiskuvaa, tunnelmaa ja hetkiä.
Helsingin sarjakuvafestivaalit ovat julkinen tila. Julkisessa tilassa saa lähtökohtaisesti kuvata vapaasti, mutta pyydämme kiinnittämään erityistä huomiota kohteliaisuuteen. Kuvaamisen ja julkaisuluvan pyytäminen on kohteliasta ja toivottua mikäli kuvaamisen kohteena on yksittäinen henkilö tai pieni ryhmä.

Alaikäisen lapsen kuvaamiseen pyydetään vanhemman lupa. Otetun kuvan voi näyttää vanhemmille.
Yksilön epäedustava, loukkaava tai vahinkoa tuottava kuvaaminen/kuvien esittäminen on kielletty, eikä ketään saa kuvata vastoin hänen tahtoaan. Pyydämme huomioimaan mikäli kuvattava henkilö vaivaantuu kameran edessä ja poistamaan kuvan mikäli sellainen on ehditty ottaa.

Kuvattu henkilö voi pyytää kuvansa poistamista festarikuvia sisältävästä albumista. Jos kuva päätyy Sarjainfoon, mainitaan kuvassa esiintyvät henkilöt mikäli heitä on vähemmän kuin viisi tai mikäli kuvassa joku henkilö on erityisesti esillä.

Markkinointitarkoituksiin käytettäessä tarvitaan kuvassa esiintyvältä henkilöltä lupa, ja alaikäisen kohdalla lisäksi huoltajan suostumus. Kuvatulla on oikeus korvaukseen kun hänen kuvaansa käytetään mainonnassa.

Kuvaajan nimi mainitaan kuvan käytön yhteydessä. Kuvat ovat Creative Commons CC BY 4.0) käyttöoikeuslisenssin alaisia kuvia.

Syrjinnästä vapaa alue

https://yhdenvertaisuus.fi/syrjinnastavapaa.fi

Suomen sarjakuvaseura ry. julistautuu syrjinnästä vapaaksi alueeksi ja sitoutuu:
● Kohtelemaan kaikkia asiakkaita ja henkilökuntaa yhdenvertaisesti riippumatta henkilön
sukupuolesta, iästä, etnisestä alkuperästä, uskonnosta tai vakaumuksesta, mielipiteestä,
taustasta, terveydentilasta, vammaisuudesta tai seksuaalisesta suuntautumisesta
● Tiedottamaan kaikille työntekijöille julistautumisesta syrjinnästä vapaaksi alueeksi
● Laittamaan Syrjinnästä vapaa alue -merkin näkyvästi esille organisaation tiloissa
● Ottamaan kaikki ilmoitukset ja epäilykset syrjinnästä vakavasti

Täältä saa merkin: https://yhdenvertaisuus.fi/ladattavat-materiaalit


Päivitetty viimeksi kesäkuussa 2023, jolloin seuran hallitus on läpikäynyt ja hyväksynyt periaatteet.