Suomen sarjakuvaseura ry:n säännöt

Hyväksytty vuosikokouksessa 25.11.1980, muutettu kevätkokouksessa 30.3.1983, vuosikokouksessa 18.11.1991, kevätkokouksessa 24.3.2010, kevätkokouksessa 29.4.2015, kevätkokouksessa 2.5.2017 ja kevätkokouksessa 24.4.2018.

SÄÄNNÖT KOKONAISUUDESSAAN

1 §

Yhdistyksen nimi on Suomen sarjakuvaseura ry, kotipaikka Helsinki ja toimialue koko maa.

2 §

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia sarjakuvataiteen puolesta.

3 §

Yhdistys järjestää kokouksia sekä harjoittaa koulutus-, tiedotus-, tutkimus- ja arkistointitoimintaa, pyrkii tukemaan suomalaisia sarjakuvan ja joukkoviestintäpiirustusten tekijöitä neuvontatyöllä tms. tavalla, pitää yhteyttä suomalaisiin ja ulkolaisiin kustantajiin ja alan järjestöihin sekä ylläpitää sarjakuvaa koskevaa arkistoa.

4 §

Yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellisia huoneistoja ja kiinteistöjä sekä harjoittaa elokuva- tai kustannustoimintaa. Taloudellista toimintaansa varten yhdistys tarvittaessa hankkii asianomaisen luvan.

5 §

Yhdistyksen jäseneksi pääsee hallituksen hyväksymä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö maksamalla jäsenmaksun.

Yhdistyksen kokous voi kutsua kunniajäseniä.

Kannattavaksi jäseneksi hallitus voi hyväksyä yksityisen henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön.

Jäsenen ja kannatusjäsenen erottamisesta päättää yhdistyksen kokous. Erottamiseen vaaditaan 2/3 annetuista äänistä. Jäsenmaksunsa laiminlyöneen jäsenen hallitus erottaa yhdistyksestä sen vuoden loppuun mennessä, jona hän on jättänyt jäsenmaksunsa suorittamatta.

6 §

Jäsenmaksun suuruuden päättää vuosikokous. Kannatusjäsenen jäsenmaksu on vähintään 10 kertaa muun jäsenen jäsenmaksu. Alle 18-vuotiaan jäsenmaksu on pienempi kuin muun jäsenen jäsenmaksu.

7 §

Yhdistyksen on pidettävä joka vuosi kaksi varsinaista kokousta, kevätkokous ennen huhtikuun loppua ja vuosikokous loka-marraskuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, milloin yhdistyksen kokous tai hallitus niin päättää tai milloin vähintään 1/10 yhdistyksen jäsenistä sitä kirjallisesti erityisesti ilmoitetun asian käsittelyä varten hallitukselta pyytää. Ylimääräinen yhdistyksen kokous on pidettävä viimeistään yhden kuukauden kuluttua siitä, kun sitä on asianmukaisesti pyydetty.

Yhdistyksen kokous kutsutaan koolle vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta postitetulla kutsulla tai ilmoittamalla seuran internetsivulla tai ilmoittamalla valtakunnallisessa päivälehdessä.

Äänioikeus yhdistyksen kokouksessa on jäsenillä, kullakin yksi ääni. Jäsenenä olevien oikeuskelpoisten yhteisöjen edustajalla on oltava valtakirja, joka todistaa hänen edustavan ao. yhteisöä. Yhdistyksen jäsenet voivat osallistua kokoukseen myös etäyhteyden välityksellä.

Kokouksessa on käytettävä äänestystä umpilipuin, mikäli vähintään kaksi jäsentä niin vaatii. Vaali on aina vaadittaessa toimitettava umpilipuin. Äänten mennessä tasan ratkaisee vaaleissa arpa, muuten puheenjohtajan kanta.

8 §

Kevätkokouksessa on käsiteltävä seuraavat asiat:
- valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjan tarkistajat ja ääntenlaskijat
- todetaan kokouksen osanottajat ja laillisuus
- vahvistetaan kokouksen työjärjestys
- käsitellään hallituksen kertomus yhdistyksen toiminnasta edellisellä kalenterivuodella
- käsitellään tilikertomus ja tilintarkastajien lausunto sekä vahvistetaan tilinpäätös.
- päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle sekä muille tili- ja vastuuvelvollisille.

Vuosikokouksessa on käsiteltävä seuraavat asiat:
- valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjan tarkistajat ja ääntenlaskijat
- todetaan kokouksen osanottajat ja laillisuus
- vahvistetaan kokouksen työjärjestys
- käsitellään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma
- määrätään varsinaisten ja kannattavien jäsenten jäsenmaksujen suuruudesta,
päätetään tilintarkastajien palkkioista ja käsitellään seuraavan vuoden talousarvio
- valitaan kaksi tilintarkastajaa ja näille varamiehet
- valitaan yhdistyksen puheenjohtaja, joka toimii hallituksen puheenjohtajana
- valitaan muita hallituksen jäseniä sääntöjen edellyttämä määrä
Lisäksi kokouksissa tulee käsitellä kokouskutsussa mainitut muut asiat.
Ylimääräisessä kokouksessa on käsiteltävä kokouskutsussa mainitut asiat.

9 §

Hallitus valitaan kalenterivuodeksi kerrallaan ja siihen kuuluu yhdistyksen puheenjohtajan lisäksi vähintään viisi ja enintään yhdeksän muuta varsinaista jäsentä sekä 0–3 varajäsentä. Varsinaisen jäsenen ollessa estynyt saapumasta kokoukseen tilalle tulee varajäsen valintajärjestyksessä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä sihteerin ja taloudenhoitajan, jotka voivat olla myös hallituksen ulkopuolelta.

Hallitus voi asettaa työryhmiä ja toimikuntia sekä valita toimihenkilöitä arkiston tms. hoitajaksi.

Tunnustuksen osoitusten jakamisesta päättää hallitus.

10 §

Yhdistyksen nimen kirjoittavat yhdistyksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, toiminnanjohtaja tai sihteeri. Helsingin sarjakuvafestivaaleja koskevissa asioissa nimen voi kirjoittaa festivaalituottaja. Sarjainfoakoskevissa asioissa nimen voi kirjoittaa vastaava päätoimittaja. Sarjakuvaseuran kokoelmaa koskevissa asioissa nimen voi kirjoittaa kokoelmanhoitaja.

11 §

Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi.

Hallituksen on jätettävä tilit tilintarkastajille vähintään kuukausi ennen kevätkokousta.

12 §

Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä sääntömääräisessä tai ylimääräisessä kokouksessa jos asiasta on kokouskutsussa mainittu ja jos muutosten puolesta annetaan vähintään 2/3 annetuista äänistä.

13 §

Yhdistyksen purkautuessa sen arkisto luovutetaan sarjakuvan tutkimuksesta kiinnostuneelle oikeuskelpoiselle yhteisölle tai säätiölle, samoin sen varat luovutetaan kokoelman hoitamista varten. Luovuttamisesta päättää tarkemmin purkautumiskokous.

Yhdistyksen purkamispäätös on tehtävä kahdessa peräkkäisessä kokouksessa, edellisessä 5/6 enemmistöllä, jälkimmäisessä 2/3 enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouksien välisen ajan tulee olla vähintään vuosi ja hallituksen pitää olla vaihtunut kokouksien välillä.